Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Obchodní podmínky

 

 

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti         FOREGA s.r.o., se sídlem Norská 237/33, kancelář Nezvalova 1293/2A, 772 00 Olomouc, identifikační číslo: 62305867, DIČ: CZ62305867, zapsané v obchodním rejstříku  vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 7786 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem ( dále jen kupující - spotřebitel), či podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při používání internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy. Některá ustanovení obchodních podmínek, zejména odstoupení od kupní smlouvy, se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.3.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.       Uživatelský účet
2.1.   Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodu prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3.       Uzavření kupní smlouvy, cena zboží
3.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud nejsou uvedeny jiné možnosti.
3.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující kupní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový  formulář obsahuje zejména informace o:
-                         Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-                         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky ( např. písemně či telefonicky).
3.6.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
4.        Platební podmínky
4.1.  Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží,  dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Dobírkou placenou přepravci zboží.
Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1805667309/0800, vedený u společnosti ČS Olomouc (dále jen „účet prodávajícího“) na základě vystavené faktury prodávajícím. 
Prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
4.3.   Při platbě na dobírku je kupní cena splatná s převzetím zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží. Pokud je dohodnuto, tak podle data splatnosti na faktuře vystavené prodávajícím.
4.4.   U  bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit celou částku uvedenou na faktuře a také uvést číslo faktury, jako variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5.   Prodávající vystaví kupujícímu doklad o nákupu / fakturu /. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je  vždy přiložena k desílanému zboží. U bezhotovostních plateb za zboží před jeho odesláním je zasílána kupujícímu na jeho elektronickou adresu.
5.       Odstoupení od kupní smlouvy
5.1.  Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu provozovny prodávajícího.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebované a v původním obalu, pokud je obal součástí zboží. 
5.1.  Prodávající provede přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno.
5.2.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu - spotřebiteli, nejpozději do čtrnácti dnů od odstupupení od kupní smlouvy, ale ne dříve než kupující vrácené zboží převezme a přezkoumá.
5.3.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží tj. náklady na zabalení a přepravu zboží k prodávajícímu.
6.       Přeprava a dodání zboží
6.1.  Způsob doručení zboží si vybírá kupující. U některého zboží mohou být určeny zvláštní  podmínky dopravy.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.  Je-li prodávající povinen, podle kupní smlouvy, dodat zboží na místo a dopravcem, které si sám určil kupující / mimo nabídku dopravy uvedenou v internetovém obchodu /        je kupující povinen zboží při dodání neprodleně převzít a cenu zboží zaplatit, pokud nebyla platba za zboží dohodnuta nebo provedena jinak. Pokud vzniknou vinou kupujícího dodatečné náklady na skladování, manipulaci nebo dopravu zboží jsou hrazeny v plné výši kupujícím. 
6.3.   Pokud bude nutné, z důvodů na straně  kupujícího, zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a tuto skutečnost zapíše do přepravního listu poškozeného zboží. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7.       Odpovědnost za vady, záruka
7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
7.2.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho kanceláře: Nezvalova 1293/2A, 772 00 Olomouc.
8.       Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.3.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do jeho internetového obchodu nebo v důsledku užití částí internetového obchodu třetí osobou v rozporu s jeho určením.
9.       Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího  je poskytována podle platných zákonů, směrnic      a vyhlášek.
9.2.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Osobní data nebudou dále zpracovávána a využívána.
9.3.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
10.      Doručování
10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, je veškerá korespondence související s kupní smlouvou druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na jeho a adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10.2.  Zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty nebo převzetím, případně odepřením převzetí zásilky od provozovatele poštovních služeb adresátem.
11.    Závěrečná ustanovení
11.1.   Pokud se stane  některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, je použito takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.2.   Zboží nabízené jako poslední kus nebo výprodej mohlo být vystaveno nebo rozbaleno. Drobné vady na vzhledu nebo poškození obalu je vyjádřeno sníženou cenou, případně upozorněním v textu popisu zboží.
11.3.   V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými zákony, právními předpisy.
11.4.   Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování FOREGA s.r.o., Nezvalova 1293/2A, 772 00 Olomouc, adresa elektronické pošty forega@forega.cz, telefon 602255572.
 
 
V  Olomouci dne 30. 6..2018